home

“คำขวัญอำเภอลำปลายมาศ …อุทยานลำน้ำมาศ พระธาตุทะเมนชัย ยิ่งใหญ่ศาลเจ้าพ่อ สิ่งทอผ้าพื้นบ้าน อาหารเลื่องลือไกล มีชัยศูนย์สร้างงาน…”. …..วิสัยทัศน์…..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่คู่ชุมชน…..”องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่คู่ชุมชน เปี่ยมล้นการส่งเสริม เพิ่มเติมการพัฒนา เร่งรักษาจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เห็นเด่นชัดแหล่งท่องเที่ยว”……..

นายสุวรรณ์ ประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

 

จ.ส.ต.บันเทิง  กิจสูงเนิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

 

ร่วมแสดง
     ความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบต.หนองคู ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
© Kama

    Slider