ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ อบต.หนองคู กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต

https://docs.google.com/forms/d/13JhoCXZtEUlWLmp75JCP2NCs-D2FHYAbcUEtf4Gfjr0/edit

คิวอาร์โค๊ดร้องเรียนการทุจริตของจนท.อบต.หนองคู