Social Network

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

มีการสร้าง “Social Network” หรือที่เรียกว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” เพื่อเป็นอีก 1 ช่องทางให้ประชาชนได้ติดตามการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมทั้งสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างรวดเร็วและนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด

– คลิก –
https://www.facebook.com/nongkooburiram/