การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค

-เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ( เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ )