การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การแต่งกายผ้าไทย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกวันอังคารของสัปดาห์