ข้อมูล ITA ปี 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A

Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตาทการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน