รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู “เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู                              อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์”