สารจากนายก

สวัสดีพี่น้องชาวตำบลหนองคูที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลหนองคูเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้ความเมตตาเลือกผมพร้อมทีมงาน มาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูอีกวาระหนึ่ง

                กระผมนายสุวรรณ์ ประเสริฐ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด เพื่อให้ตำบลหนองคูเกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรหลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ภาคเอกชน ความร่วมมือของประชาชน ตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และที่สำคัญก็คือ พี่น้องประชาชนตำบลหนองคูที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลหนองคูของเรา

               กระผมขอสัญญาว่า  กระผมและทีมงานจะบริหารท้องถิ่นของเราทุกคน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเจริญทัดเทียมพื้นที่อื่นๆ แม้ภายใต้งบประมาณที่จำกัดก็จะต้องให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตำบลหนองคูอย่างสูงสุด

               ในท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ


นายสุวรรณ์ ประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู