สารจากปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทำให้การบริหารงานและการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรง ทำให้มีการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว การที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีบุคลากรทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายประจำที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งในแง่ของความประพฤติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะสามารถนำพาองค์กรให้ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด นั้นคือ

” ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในท้องถิ่น “

             ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูภายใต้การบริหารงานของ  นายสุวรรณ์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  โดยมี นายสมศักดิ์ สารรัมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตำบลหนองคู เพื่อต้องการให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน   ประกอบกับการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้   ทั้งนี้ชาวตำบลหนองคูได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลายด้านและความสำเร็จเกิดจากคณะผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลรวมถึงบุคลากรทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่   
                  สุดท้ายสิ่งที่เป็นหัวใจหลักคือ  “ประชาชนในเขตตำบลหนองคู” ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมพัฒนากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเป็นอย่างดี กระผมขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา


จ่าสิบตำรวจบันเทิง กิจสูงเนิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู