การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ที่ 4 การประเมินประเด็นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมโดย นายสุวรรณ์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึง