ข้อมูลชุมชน

อัพเดตเมื่อ 18 มิถุนายน 2562

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีเนื้อที่ครอบทั้งตำบล มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,437.50 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 14 หมู่บ้าน

       อาณาเขตติดต่อมีดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ตำบลโคกล่าม, ตำบลหินโคน
ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ตำบลโคกกลาง, ตำบลหนองกระทิง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ตำบลตลาดโพธิ์, ตำบลทะเมนชัย, ตำบลหนองบัวโคก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ตำบลหนองกระทิง

จำนวนหมู่บ้านในตำบลหนองคูมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่จำนวน 1 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 10 บ้านหนองคูน้อย

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน  8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ,หมู่ที่ 4        บ้านบุตาวงษ์, หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ใหญ่,หมู่ที่ 7 บ้านเย้ยม่วง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน, หมู่ที่ 9 บ้านไผ่น้อย,หมู่ที่ 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์, และหมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วนจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู, หมู่ที่ 3 บ้าน        หนองมันปลา, หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด, หมู่ที่11 บ้านหนองมันปลา, และหมู่ที่ 14 บ้านหนองคูพัฒนา

          ประชากร  จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน

          จำนวนประชากร          5,157

                    – ชาย             2,534

                   – หญิง            2,623

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    1,599   ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด

(คน)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ

หมู่ที่ 4 บ้านบุตาวงษ์

หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ใหญ่

หมู่ที่ 7 บ้านเย้ยม่วง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน

หมู่ที่ 9 บ้านไผ่น้อย

หมู่ที่ 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์

หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน

810

1,148

1,017

520

362

392

663

245

389

574

497

249

189

185

326

125

421

574

520

271

173

207

337

120

238

327

386

159

85

136

221

59

รวม

5,157

2,534

2,623

1611

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂