ข้อมูลทั่วไป

อัพเดตเมื่อ 18 มิถุนายน 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 9ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ประมาณ 3 กิโลเมตร

มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขต ตำบลโคกล่าม, ตำบลหินโคน

ทิศใต้             ติดต่อกับเขต ตำบลโคกกลาง, ตำบลหนองกระทิง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขต ตำบลตลาดโพธิ์, ตำบลทะเมนชัย, ตำบลหนองบัวโคก

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขต ตำบลหนองกระทิง

เนื้อที่  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,437.50 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 14 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในตำบลหนองคูมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่จำนวน 1 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 10 บ้านหนองคูน้อย

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน  8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ,หมู่ที่ 4 บ้านบุตาวงษ์, หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ใหญ่,หมู่ที่ 7 บ้านเย้ยม่วง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน, หมู่ที่ 9 บ้านไผ่น้อย,หมู่ที่ 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์, และหมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วนจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู, หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา, หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด, หมู่ที่11 บ้านหนองมันปลา, และหมู่ที่ 14 บ้านหนองคูพัฒนา