ประวัติความเป็นมา

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
     “ตำบลหนองคู” เป็นตำบลที่แยกตัวออกมาจากตำบลลำปลายมาศ เมื่อราวปี พ.ศ.2500 ลักษณะพื้นที่ของตำบลหนองคู จึงคล้ายๆกับล้อมรอบตำบลลำปลายมาศ การตั้งชื่อ “หนองคู” ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศโดยภาพรวมส่วนมากของแต่ละหมู่บ้าน ที่มีหนองน้ำ คูน้ำ เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งตำบลหนองคู มีหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ
หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา
หมู่ที่ 4 บ้านบุตาวงษ์
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด
หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ใหญ่
หมู่ที่ 7 บ้านเย้ยม่วง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน
หมู่ที่ 9 บ้านไผ่น้อย
หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูน้อย
หมู่ที่ 11 บ้านหนองมันปลา
หมู่ที่ 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์
หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน

เป็นลักษณะของการปกครองท้องที่ โดยมีกำนันปกครองตำบล
ปัจจุบัน หลังจากที่มีการประกาศ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 จึงได้มีการก่อตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขึ้นมา โดยมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ หมู่ที่ 4 บ้านบุตาวงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเย้ยม่วง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 9 บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน
โดย หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู , หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา , หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด , หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูน้อย , หมู่ที่ 11 บ้านหนองมันปลา เข้าไปรวมกับเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในรูปแบบของการปกครองท้องถิ่น