ผลิตภัณฑ์ชุมชน

         ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

                   มีการจัดทำเครื่องจักรสาน  กลุ่มอาชีพทำน้ำยาล้างจาน  กลุ่มทอผ้า  ภาษาอีสาน

         สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   ผ้าไหม  เครื่องจักรสาน ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ